Fri 12.00 – FYRA VÄRDEN FÖR HÅLLBARA AFFÄRER – Live at Heart Online 1

, ,

Fri 12.00 – FYRA VÄRDEN FÖR HÅLLBARA AFFÄRER – Live at Heart Online 1

Swedish: (For English, see below)

FYRA VÄRDEN FÖR HÅLLBARA AFFÄRER

Traditionell idé- och affärsutveckling utgår för ensidigt från ekonomiskt värde och lönsamhet. Det har tagit oss till en tid när ekonomin är större än planeten vi bor på. FNs globala hållbarhetsmål och Parisavtalet är inte värda något om vi inte gör något annorlunda.

Nu breddar vi perspektivet och presenterar en ny filosofi för hållbar idé- och affärsutveckling. I ett seminarium berättar entreprenörerna Sara och Fredrik Bronner om fyra olika värden som måste genomsyra allt entreprenörskap i ett hållbart samhälle.

Välkommen till ett seminarium där vi balanserar mening, samhällsnytta och planetnytta med ekonomi och diskuterar värden och nyttor med entreprenörer som tänker nytt.

Längd: 45 minuter
Talare: Sara och Fredrik Bronner, med gäster

English:

FOUR VALUES FOR SUSTAINABLE BUSINESS

Traditional idea and business development is too one-sidedly based on economic value and profitability. It has taken us to a time when the economy is bigger than the planet we live on. The UN’s global sustainability goals and the Paris Agreement are not worth anything if we do not do something different.

We are now broadening our perspective and presenting a new philosophy for sustainable idea and business development. In a seminar, entrepreneurs Sara and Fredrik Bronner talk about four different values that must permeate all entrepreneurship in a sustainable society.

Welcome to a seminar where we balance meaning, societal benefit and planetary benefit with economics and discuss values and benefits with entrepreneurs who thinks in new ways.

Duration: 45 minutes
Speakers: Sara and Fredrik Bronner, with guests

This seminar will be held in Swedish

Färdigheter

Upplagt på

augusti 3, 2020